Hur skriver man en TES eller THESIS STATEMENT?

  1. TES: Introducera vad du skall argumenterar för. Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan

De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en

TES =

  • Berättar för din läsare hur du tolkar innebörden av ett specifikt ämne.
  • Tjänar som en vägkarta för din artikel/uppsats, en röd tråd som ALLA argument i de följande paragraferna på ett eller annat sätt skall understödja. (I en litterär analys delar man oftast in uppsatsen i tre avdelningar där varje del belyser en aspekt av tesen vilket understöds av citat från verket ifråga. I den sista avdelningen summeras alla argument för att visa hur de stöder tesen. Först därefter är det tillåtet med personliga kommentarer.)
  • En tes är en TOLKNING av en fråga eller ett ämne, INTE ämnet i sig. Om ämnet är Andra Världskriget eller Pride and Prejudice skall en tes erbjuda en möjlighet att FÖRSTÅ kriget eller romanen.
  • Ett påstående som andra kan komma att ifrågasätta.
  • Tesen i sig skall återfinnas någonstans i din första paragraf eller direkt efter i en egen paragraf så att läsaren/åhöraren direkt vet vilken ståndpunkt författaren/talaren kommer att presentera.
  • En tes skall formuleras kort, enkelt och kärnfullt, företrädesvis i en mening, (åtminstone i kortare uppsatser), så att det lätt att förstå exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal.

 

 

För att avgöra om din tes är VAG eller OKLAR kan jag verkligen rekommendera att du läser mer på följande sida: http://writingcenter.unc.edu/handouts/thesis-statements/  

Argumenterande Tal Disposition

Hej igen! Long time no see… eller var det sea 😉 På sistone har det publicerats olika debattartiklar i min lilla lokaltidning som jag har suttit och fnissat åt. Människor använder sig av de mest lustiga argument för att mana politikerna till handling. Idag tyckte en skribent att man skulle se till att min lilla stad blev renare genom att använda sig av barnen för att komma åt föräldrarna eftersom barnen snart skall ta tag i taktpinnen!!??? Skall alla barn i min stad bli kapellmästare? Varför skulle barnen vilja ”komma åt” sina föräldrar? Har de gjort något brottsligt? Mot slutet av artikeln har författaren bestämt sig för att att just min stad ”skall” vara Sveriges renaste stad. Det vore trevligt men varför kan inte alla svenska städer satsa mer på att hålla Sverige rent som man gjorde på 70-talet då det var en massa lyckosamma kampanjer, eller var det bara en enda lång kampanj? Jag minns bara reklamen, logotypen och det faktum att mamma alltid uppmanande mig att använda papperskorgar istället för att slänga något på marken.  Kanske att jag kan hjälpa till genom att bjuda på några tips på hur man argumenterar för att få fart på folks städiver för visst  vore det trevligare att kunna vara ute i naturen utan att behöva snubbla på gamla plastpåsar och tomburkar. 🙂

Hmm.. bloggen krånglar så layouten blir inte som den skall men jag ber er allra ödmjukast att ha överseende med det så hörs vi en annan dag 🙂

ARGUMENTATION – Disposition

1. Inledning väcker uppmärksamhet, välvilja, läraktighet = ETHOS

2. Presentera ämnet = LOGOS

a. Bakgrund Kort, klar, kärnfull, kan börja med en historia, besvarar Ciceros frågor. (Minns ni dem?)

b. Tes Talets budskap kan bestå av en enda mening.

3. 2. Argumentationens innehåll = LOGOS

a. Bevis FÖR-argument framhävs

b. Vederläggning MOT-argumenten oskadliggörs.

OBS! Placera de bästa bevisen först och sist.

4. 3. Avslutning = PATHOS

a. Kort appell där du talar om vad du förespråkar

b. Känslosam vädjan till publiken som leder till handling.

Vilka argument fungerar bäst? LOGOS argument.

Di                          Direkta bevis

a. Statistik – illustrera den! Var korrekt.

b. Vittnesmål – ethos-argumentation. Är ett vittne trovärdigt? Om många vittnen säger detsamma ger det större trovärdighet. Om icke-experter yttrar sig kan det dra ner trovärdigheten. Aktuellt använder sig av sakkunniga akademiker. Vem litar du själv på? Förr präster men nu litar folk mer på läkare. Tänk på vem du talar till. Vilka auktoriteter accepterar han/hon?

B. Resonemang

a. Jämförelser – analogier och liknelser ex. Min pappa är starkare än din.

b. Induktiva resonemang, (tillräckligt många argument stöder en sak men det krävs att alla argument är korrekta.)

c. Syllogism och etynem – ofullständiga, underförstådda argument. Det måste vara si för att det är så.

d. Metaforik (titta på TV, läs tidningar och se om du finner några uttalanden som är kryddade med metaforer.)

Det argumentativa talets nyckelord.

Det argumentativa talet syftar alltid till att vinna sin åhörare till sin sida oavsett om det handlar om den lilla flickan som vill ha högre veckopeng, chefen som vill göra omstruktureringar, reklam eller politik. Skickligheten hos talaren avgör oftast om åhöraren kommer att bli övertygad och känna sig nöjd eller bli övertalad och känna sig lurad efteråt.

Argumentationens logiska ord som binder samman meningar och lyfter fram vad du vill markera.

Logisk Relation:

Nyckelord som hjälper dig på vägen.

Tillägg: Också, för övrigt, vidare, dessutom, utom, förutom, därutöver, bortom, för övrigt, därför… också, och, samt, likaledes, å ena sidan, å andra sidan…

Uteslutning:

Enbart, inte mer än, utan, utom, förutom, med undantag av, undantagen, bortsett från, frånsett, uteslutet, utestängning…

Jämförelse:

Lika väl som, å ena sidan, å andra sidan, ju…desto, som, såsom, liksom, så.. glad som, lika mycket/många, samma, likadan, ändå, väl ändå, detsamma/densamma/desamma, på samma sätt, sådan (far sådan son), ingenting som…

Orsak:

På grund av, nämligen, faktiskt, tack vare, på grund av följande orsak/fakta, ty, därför, eftersom, som, förorsaka…

Konsekvens:

Följaktligen, därav, Konsekvensen/erna blir.., det är därför som, från det ögonblicket, enär, då, alltsedan dess, alltifrån den stunden, alltså, tillräckligt för, nog, så att, fastän, ehuru, så till den grad att, till den punkt, så länge som, så långt som, så mycket som/att…

Motsats:

Emellertid, dock, likväl, förvisso/säkerligen men, i motsats till, i gengäld, däremot, icke desto mindre, ändå, för och emot, fördelar och nackdelar, ehuru, trots att, fastän…

Mål:

För att, så att, med sikte att, för att nå målet, att uppnå, i rädsla för att missa..

Medgivande:

Hur…än, i alla fall, trots allt, icke desto mindre, likväl, istället för, trots, även om, ehuru, fastän, trots att…

Hypotes:

I händelse av, enligt följande, förutsätter att, antar att, förutsatt att, bara om, om följande antagande…