Det argumentativa talets nyckelord.

Det argumentativa talet syftar alltid till att vinna sin åhörare till sin sida oavsett om det handlar om den lilla flickan som vill ha högre veckopeng, chefen som vill göra omstruktureringar, reklam eller politik. Skickligheten hos talaren avgör oftast om åhöraren kommer att bli övertygad och känna sig nöjd eller bli övertalad och känna sig lurad efteråt.

Argumentationens logiska ord som binder samman meningar och lyfter fram vad du vill markera.

Logisk Relation:

Nyckelord som hjälper dig på vägen.

Tillägg: Också, för övrigt, vidare, dessutom, utom, förutom, därutöver, bortom, för övrigt, därför… också, och, samt, likaledes, å ena sidan, å andra sidan…

Uteslutning:

Enbart, inte mer än, utan, utom, förutom, med undantag av, undantagen, bortsett från, frånsett, uteslutet, utestängning…

Jämförelse:

Lika väl som, å ena sidan, å andra sidan, ju…desto, som, såsom, liksom, så.. glad som, lika mycket/många, samma, likadan, ändå, väl ändå, detsamma/densamma/desamma, på samma sätt, sådan (far sådan son), ingenting som…

Orsak:

På grund av, nämligen, faktiskt, tack vare, på grund av följande orsak/fakta, ty, därför, eftersom, som, förorsaka…

Konsekvens:

Följaktligen, därav, Konsekvensen/erna blir.., det är därför som, från det ögonblicket, enär, då, alltsedan dess, alltifrån den stunden, alltså, tillräckligt för, nog, så att, fastän, ehuru, så till den grad att, till den punkt, så länge som, så långt som, så mycket som/att…

Motsats:

Emellertid, dock, likväl, förvisso/säkerligen men, i motsats till, i gengäld, däremot, icke desto mindre, ändå, för och emot, fördelar och nackdelar, ehuru, trots att, fastän…

Mål:

För att, så att, med sikte att, för att nå målet, att uppnå, i rädsla för att missa..

Medgivande:

Hur…än, i alla fall, trots allt, icke desto mindre, likväl, istället för, trots, även om, ehuru, fastän, trots att…

Hypotes:

I händelse av, enligt följande, förutsätter att, antar att, förutsatt att, bara om, om följande antagande…